№057-prv-2021″Про затвердження тексту договору на управління Бориславським міським сміттєзвалищем”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року                        Борислав               № ________

Про затвердження тексту договору на управління Бориславським міським
сміттєзвалищем

Відповідно п.п.1 п.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення Бориславської міської ради від 11 лютого 2021 року № 87 «Про укладення договору на управління Бориславським міським сміттєзвалищем» , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити текст договору на управління Бориславським міським сміттєзвалищем, що додається.

2. Уповноважити комунальне підприємство «ЕКО-МІСТО» Бориславської міської ради та зобов’язати укласти договір управління, що затверджений у п. 1 цього рішення із Товариством з обмеженою відповідальністю «Грінера Борислав».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа.
\

Міський голова                                                                                     Ігор ЯВОРСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО :
рішенням виконавчого комітету

від. ______2021 року № _____

ДОГОВІР № _______
управління Бориславським міським сміттєзвалищем
м. Борислав „___ ” _______ 2021 р.

Комунальне підприємство «ЕКО-МІСТО» Бориславської міської ради в особі директора Сороки Івана Васильовича, який діє на підставі Статуту та на виконання рішення Бориславської міської ради №87 від 11 лютого 2021 року та рішення виконавчого комітету Бориславської міської №_____ від «___» лютого 2021 року, іменоване надалі «Вигодонабувач», з одного боку, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Грінера Борислав» в особі директора Михалуся Богдана Мироновича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Управитель», а спільно іменовані – Сторони, розуміючи значення своїх дій, враховуючи існуючий екологічний стан міського сміттєзвалища у місті Борислав, з метою приведення його до належного стану, уклали цей Договір управління Бориславським міським сміттєзвалищем, далі – «Договір» про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У порядку та на умовах, визначених цим Договором, будучи уповноваженим Бориславською міською радою згідно рішення №87 від 11.02.2021р., Вигодонабувач передає Управителю, а Управитель приймає наступне майно: Місце видалення відходів – Бориславське міське сміттєзвалище (надалі – МВВ), розташоване в місті Борислав Львівської області по вул. Братів Лисиків (надалі – майно) в управління на строк, визначений цим Договором. Зазначене майно розташоване на земельній ділянці, яке передане в постійне користування Вигодонабувачу на підставі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою №______ від «____» ________ ____ року.
1.2 Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на таке майно до Управителя, а також не передбачає утворення довірчого права власності. Власником майна залишається Бориславська міська територіальна громада.
1.3 Майно, вказане в п.1.1 цього Договору, вважається переданим Управителю в момент підписання Акта приймання-передачі МВВ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Вигодонабувач зобов’язаний:
2.1.1 Передати МВВ у управління Управителю згідно відповідного Акта приймання-передачі МВВ одразу після виконання Управителем зобов’язань згідно пунктів 2.3.10.1 – 2.3.10.5 цього Договору.
2.1.2 Дотримуватись умов цього Договору та сприяти Управителю у здійсненні його діяльності згідно цього Договору.

2.2 Вигодонабувач має право:
2.2.1 Отримувати вигоду від управління, що передбачена цим Договором.
2.2.2 Вимагати повернення майна після закінчення дії цього Договору.
2.2.3 Одержувати інформацію про хід виконання цього Договору.
2.2.4 Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору.
2.2.5 Будь-коли оглядати МВВ з метою перевірки дотримання умов даного Договору, попередивши про це Управителя за два дні. Огляд може проводитися в робочий час у присутності уповноваженого співробітника.
2.2.6 Ініціювати розірвання даного Договору та вимагати дострокового повернення МВВ у випадку, якщо:
2.2.6.1 порушено умови цього Договору з боку Управителя;
2.2.6.2 погіршився стан МВВ внаслідок невиконання або неналежного виконання Управителем умов цього Договору. З цією метою Управитель на початку своєї діяльності за цим Договором проводить зйомку усієї території МВВ для фіксації початкового стану МВВ. Також для оцінки стану МВВ на момент укладення цього Договору Сторони керуються висновками Державної екологічної інспекції у Львівській області, які були складені за результатами проведених перевірок протягом 2019-2020 років. У випадку виникнення претензій зі сторони Вигодонабувача щодо погіршення стану МВВ Вигодонабувач повинен скликати спільну робочу групу за участю відповідальних осіб Управителя для перевірки та з’ясування конкретних обставин роботи Управителя на МВВ;
2.2.6.3 МВВ використовується Управителем не за цільовим призначенням.
2.2.7 У випадку виникнення однієї із підстав, наведених у пунктах 2.2.6.1 – 2.2.6.3 для дострокового розірвання Договору, Вигодонабувач зобов’язаний попередньо направити письмову вимогу (попередження) Управителю про усунення виявлених порушень, яка підлягає розгляду Управителем протягом 30 днів з моменту отримання такої вимоги. У випадку якщо протягом цих 30 днів Управителем не буде усунуто виявлене Вигодонабувачем порушення або ж не буде обома Сторонами спростована інформація про таке порушення, Вигодонабувач вправі в односторонньому порядку розірвати цей Договір, направивши про це повідомлення Управителю. Договір вважатиметься розірваним на сьомий день з моменту отримання Управителем відповідного повідомлення від Вигодонабувача.

2.3 Управитель зобов’язаний:
2.3.1 За рахунок діяльності при здійсненні управління за цим Договором забезпечити покращення стану МВВ, усунувши порушення екологічних норм, які зафіксовані Державною екологічною інспекцією у Львівській області до моменту укладення цього Договору.
2.3.2 Звітувати перед Вигодонабувачем про свою діяльність щодо виконання цього Договору в строк один раз на квартал на вимогу Вигодонабувача.
2.3.3 Здійснювати управління за цим Договором особисто з можливим залученням на власний розсуд інших підприємств, фізичних осіб на умовах підряду, надання послуг та/або трудового найму.
2.3.4 Використовувати МВВ відповідно до Паспорту МВВ та умов цього Договору. З цією метою Управитель зобов’язується виготовити Паспорт МВВ (забезпечити паспортизацію Бориславського міського сміттєзвалища) протягом шести місяців з моменту прийняття МВВ в управління.
2.3.5 Забезпечити збереження МВВ, запобігати його пошкодженню і псуванню.
2.3.6 Нести відповідальність за дотримання екологічної, санітарної та пожежної безпеки МВВ.
2.3.7 У разі припинення або розірвання цього Договору повернути Вигодонабувачу МВВ та інше майно, яке протягом терміну дії цього Договору буде встановлено на МВВ (міні-офіс, вага, ворота, дорожні плити, підземні свердловини тощо) протягом 10 календарних днів з моменту припинення або розірвання Договору. Усе майно, яке буде встановлено на МВВ, після завершення дії цього Договору переходить у комунальну власність Бориславської міської територіальної громади без жодних компенсацій.

2.3.8 Надавати Вигодонабувачу у будь-який час протягом робочого дня на його вимогу документи на огляд для перевірки кількості прийнятих відходів (журнал обліку кількості відходів) або під час огляду МВВ, передбаченого п.2.2.5 цього Договору.
2.3.9 Сплачувати екологічний податок за прийняті на територію МВВ відходи для захоронення згідно вимог Податкового кодексу України.
2.3.10 Забезпечити покращення стану МВВ, а саме:
2.3.10.1 встановлення протягом 45 днів з моменту укладення цього Договору відеонагляду МВВ з виведенням зображення місця в’їзду в он-лайн режим для загального доступу;
2.3.10.2 встановлення протягом 45 днів з моменту укладення цього Договору ваг з метою зважування прийнятих на захоронення твердих побутових відходів та автоматичного виведення результатів зважування ТПВ в електронному вигляді на відповідний сервер Бориславської міської ради;
2.3.10.3 влаштування протягом 45 днів з моменту укладення цього Договору офісного приміщення (міні-офісу) на Бориславському міському сміттєзвалищі з оглядовим майданчиком;
2.3.10.4 встановлення необхідних дозиметрів з метою недопущення завезення радіаційно-небезпечних відходів протягом 45 днів з моменту укладення цього Договору;
2.3.10.5 унеможливлення несанкціонованого потрапляння ТПВ на сміттєзвалище по всьому периметру цього МВВ протягом 45 днів з моменту укладення цього Договору;
2.3.10.6 забезпечення впорядкування тіла сміттєзвалища, що передбачає зібрання усіх наявних на сміттєзвалищі відходів на необхідну площу із забезпеченням кутів нахилу 1:3;
2.3.10.7 проведення ущільнення наявних на сміттєзвалищі відходів та повне накриття всього тіла сміттєзвалища необхідним шаром грунту;
2.3.10.8 відведення інфільтрату та його очистка (або ж його вивезення на очисні споруди для наступного очищення);
2.3.10.9 будівництво підземних постійних свердловин з метою контролю стану підземних грунтових вод;
2.3.10.10 забезпечення цілодобової охорони Бориславського міського сміттєзвалища (МВВ);
2.3.10.11 забезпечення освітлення території Бориславського міського сміттєзвалища (МВВ);
2.3.10.12 забезпечення паспортизації Бориславського міського сміттєзвалища протягом шести місяців з моменту прийняття МВВ в управління;
2.3.10.13 забезпечення виготовлення проектної документації з рекультивації сміттєзвалища протягом шести місяців з моменту прийняття МВВ в управління;
2.3.10.14 забезпечення виконання інших умов функціонування сміттєзвалища відповідно до вимог Державної екологічної інспекції у Львівській області;
2.3.10.15 проведення щорічного екологічного аудиту МВВ (перший екологічний аудит повинен бути проведений через рік з моменту передачі МВВ в управління).
2.3.11 Щоквартально проводити відеозйомку МВВ квадрокоптером та надавати таке відео Вигодонабувачу для організації ним публічної демонстрації стану МВВ.
2.3.12 Щомісячно сплачувати на користь Вигодонабувача 10000,00 (десять тисяч) гривень, в тому числі ПДВ відповідно до умов п.3.1.2 цього Договору. Вигодонабувач не вправі відмовлятись від своєї вигоди за цим Договором, а також не вправі змінювати визначений цим пунктом розмір вигоди в односторонньому порядку;
2.3.13 Щомісячно забезпечувати внесок на покращення соціально-економічної сфери міста Борислава в розмірі 90000,00 (дев’яносто тисяч) гривень, в тому числі ПДВ. З цього приводу Управитель зобов’язується укласти окремий договір із Виконавчим комітетом Бориславської міської ради, який буде конкретизувати порядок здійснення цих виплат та покращень соціально-економічної сфери міста Борислав;
2.3.14 Виплати, які передбачені пунктами 2.3.12 – 2.3.13 цього Договору розпочинаються з місяця, в якому Управитель розпочне прийняття ТПВ в повному обсязі згідно п.2.4.3.3 Договору;
2.3.15 Відокремити майно від свого особистого майна, а також від іншого майна Вигодонабувача шляхом ведення самостійного обліку, окремого балансу, окремого банківського рахунку при здійсненні діяльності по управлінню МВВ.

2.4 Управитель має право:
2.4.1 Володіти та користуватися МВВ у встановлених чинним в Україні законодавством та цим Договором межах. При цьому Управитель не вправі вчиняти будь-які дії, пов’язані із розпорядженням МВВ.
2.4.2 Надавати послуги по прийманню відходів для захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи, нормативних документів, діючих санітарних правил та цього Договору.
2.4.3 Приймати для захоронення на МВВ тверді побутові відходи лише з моменту підписання з Вигодонабувачем Акта прийняття-передачі МВВ в управління на таких умовах:
2.4.3.1 тверді побутові відходи, які зібрані організовано з території Бориславської міської територіальної громади приймаються протягом встановленого Управителем робочого часу без обмежень щодо кількості за тарифом, який передбачатиме пільгову складову (тариф встановлюється Виконавчим комітетом Бориславської міської ради);
2.4.3.2 тверді побутові відходи, які будуть привозитись на захоронення на МВВ мешканцями Бориславської міської територіальної громади в індивідуальному порядку не вантажним транспортом, приймаються Управителем протягом встановленого ним робочого часу без обмеження за кількістю за ціною, яка відповідатиме встановленому пільговому тарифу з кожного такого автомобіля;
2.4.3.3 інші тверді побутові відходи, які будуть привозитись на захоронення з-поза меж Бориславської міської територіальної громади в середньому обсязі 108 тон на день. У цьому випадку розрахунок середнього обсягу ТПВ визначається усереднено станом на кожен конкретний день шляхом ділення загального обсягу прийнятого згідно цього підпункту ТПВ з моменту прийняття в управління МВВ на кількість днів, що пройшла з моменту прийняття в управління МВВ до дня розрахунку середнього обсягу ТПВ. При цьому протягом першого місяця з моменту прийняття в управління МВВ Управитель фактично прийматиме за цим пунктом не більше 36 тон ТПВ на день, протягом другого місяця з моменту прийняття МВВ в управління Управитель прийматиме не більше 72 тон ТПВ на день, а починаючи з третього місяця з моменту прийняття МВВ в управління розпочнеться прийняття ТПВ в повному обсязі згідно умов цього пункту;
2.4.4 На плату за управління майном згідно п.3.4 цього Договору.
2.4.5 Зводити на території МВВ збірні тимчасові споруди, які призначені для функціонування МВВ.
2.4.6 Завезти на територію МВВ та зберігати на цій території необхідну техніку та устаткування. Техніка буде використовуватись на умовах оренди.
2.4.7 Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору.
2.4.8 Самостійно розраховувати вартість (тариф) надання послуг із захоронення твердих побутових відходів на території МВВ, які підлягають затвердженню виконавчим комітетом Бориславської міської ради.

3. РОЗМІР, ФОРМА ПЛАТИ ЗА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ

3.1 Вигода Вигодонабувача є сталою і не залежить від результатів фінансової діяльності Управителя. Вигода Вигодонабувача складається з двох складових:
3.1.1 Стан МВВ, що належить Вигодонабувачу, за результатами діяльності Управителя повинен бути покращений та відповідати усім основним екологічним вимогам з урахуванням вимог цього Договору. При цьому усі покращення стану МВВ здійснюються виключно за рахунок Управителя без будь-яких фінансових внесків Вигодонабувача.
3.1.2 Управитель щомісячно до 15 числа місяця сплачує на банківський рахунок Вигодонабувача кошти в сумі 10.000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ за попередній місяць.
3.2 До вигоди Вигодонабувача за цим Договором також відносяться усі покращення МВВ, які будуть здійснені за період дії цього Договору.
3.3 Управитель несе усі витрати, пов’язані із експлуатацією МВВ.
3.4 Кошти, які залишаються в Управителя внаслідок діяльності по захороненню ТПВ на МВВ згідно цього Договору після сплати усіх експлуатаційних витрат, податкових платежів, інших необхідних платежів, вважаються платою Управителя згідно ст.1042 Цивільного кодексу. Управитель вільно та на свій розсуд володіє та розпоряджається своєю платою Управителя.
3.5 Вигодонабувач не вправі відмовитись від одержання вигоди за цим Договором або змінювати умови одержання вигоди за цим Договором в односторонньому порядку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1 У разі порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
4.2 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3 Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.4 Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.4 У випадку невиконання Управителем п.3.1.2 цього Договору Управитель сплачує Вигодонабувачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.
4.5 Управитель несе повну відповідальність за екологічну, санітарну та пожежну безпеку МВВ, за виключенням форс-мажорних обставин.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2 Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1 Сторони домовились, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом двох років з моменту фактичної передачі МВВ в управління, що засвідчується підписанням Сторонами Акта приймання-передачі МВВ.
6.2 Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.3 Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. При цьому такі зміни повинні бути попередньо погоджені виконавчим комітетом Бориславської міської ради. У випадку зміни істотних умов Договору, які передбачені рішенням Бориславської міської ради №87 від 11.02.2021р., такі зміни попередньо підлягають погодженню сесією Бориславської міської ради.
6.4 Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.
6.5 У разі відмови однією із Сторін від цього Договору, вона повинна повідомити другу Сторону про це за один рік до моменту припинення дії Договору.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку, якщо це невиконання викликане форс-мажорними обставинами, що виникли поза волею і бажанням Сторін та які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, цивільні заворушення, епідемії, ембарго, землетруси та інші стихійні лиха.
7.2 Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії нездоланної сили (форс-мажору).
7.3 У разі блокування МВВ сторонніми особами, створення інших перешкод сторонніми особами для завезення ТПВ на захоронення до МВВ, що унеможливлює використання МВВ Управителем, час виконання зобов’язань Управителя по цьому Договору зупиняється на час такого блокування чи створення інших перешкод, а термін дії Договору продовжується на час такої зупинки. Про факт блокування чи створення інших перешкод Управитель в той же день повідомляє Вигодонабувача офіційним листом електронною поштою з подальшим надсиланням його рекомендованим поштовим відправленням. У такому випадку Сторони зобов’язуються вживати спільних дій для врегулювання проблеми блокування чи інших створених перешкод у діяльності МВВ.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2 Належний стан МВВ буде покращуватись поступово та має бути забезпечений Управителем до закінчення дії цього Договору.
8.3 Усі покращення МВВ за результатами діяльності Управителя належать Вигодонабувачу без будь-якого відшкодування.
8.4 Будь-які повідомлення для Управителя вважатимуться належним чином відправлені Управителю Вигодонабувачем лише у випадку їх направлення рекомендованим листом за поштовою адресою: 79008, місто Львів, вулиця Староєврейська, будинок 22.
8.5 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.6 Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
8.7 Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін та для Виконавчого комітету Бориславської міської ради.

9. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Вигодонабувач:
Комунальне підприємство «Еко-Місто» Бориславської міської ради
Управитель:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Грінера Борислав»
Код ЄДРПОУ **********
Рах.№________________________
Директор Сорока І.В. Код ЄДРПОУ ********
Рах.№ ************
Директор Михалусь Б.М.

Керуючий справами виконкому                                                 Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ

Attachments