№115-prv-2019 “Про погодження Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2019 року                Борислав                  №

Про погодження Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки

Відповідно до пп. 1 п. а ч. 1 ст. 27, пп.2 п. а ч. 1 ст. 38 та п.1 ч.2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги звернення Бориславського відділення поліції ДВП ГУНП у Львівській області № 328/45/01-19 від 01.02.2019 та з метою створення безпечних умов проживаняя громадян та своєчасного реагування на правопорушення, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки, що додається.

2. Доручити відділу правового забезпечення міської ради (О. Тахтарова) подати на затвердження міської ради Програму протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому І. Кобилецького та заступника міського голови С. Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова І.Р. Яворський

ПОГОДЖЕНО:
рішенням виконавчого комітету
від _____________№ ________

ПРОГРАМА
протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки
1. Основна мета та завдання
Основним стратегічним завданням Програми є забезпечення профілактики боротьби зі злочинністю, що буде сприяти подальшому удосконаленню практичної діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних органів у питаннях забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягненню уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, удосконалення організації, засобів і методів запобігання злочинам та їх розкриття.
2. Заходи по реалізації Програми
Основні заходи з реалізації Програми:
– створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
– ослаблення дії криміногенних факторів;
– припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
– недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
– викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
– створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
– обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ;
– всебічно та систематично аналізувати стан правопорядку у місті. З урахування факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, а також місцевих особливостей розробляти та реалізовувати комплексні плани скоординованих дій щодо запобігання злочинним проявам, насамперед проти особи, у сфері охорони громадського порядку та сфері економіки. Розглядати ці питання в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування і приймати відповідні рішення з покладанням персональної відповідальності за їх виконання на конкретних посадових осіб.
– забезпечення публічної безпеки та порядку в місті з врахуванням реальних обставин на місцях з залученням працівників поліції, насамперед дільничних офіцерів поліції, членів громадських формувань.
– покращення матеріально-технічної бази Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області.

Розділ 3. Шляхи і засоби розв’язання проблем Програми
За участю заступників міського голови та представників Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області проводити наради, на яких розглянути питання щодо підвищення ролі у виконанні працівниками поліції завдань по протидії злочинності, охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.
Запровадити систему виїзних нарад керівництва відділення поліції за участю представників громадських організацій, на яких заслуховувати звіти інспекторів поліції та давати принципову оцінку тим керівникам, які недооцінюють важливість роботи у справі профілактики правопорушень.
З метою формування у населення міста позитивної громадської думки організувати на регулярній основі в засобах масової інформації цикли передач та спеціальні рубрики про позитивний досвід роботи інспекторів поліції та поліції в цілому.
Для забезпечення широкої гласності в роботі інспекторів поліції ввести в практику їх діяльності обов’язкові щоквартальні звіти перед населенням та виступи на сходах громадян, за участю керівників поліції та міських і селищних рад.
Забезпечити постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності інспекторів поліції, їх вплив на стан правопорядку на дільницях та взаємодії з громадськими формуваннями з охорони правопорядку. Використовувати різні форми цієї роботи – анонімне анкетування, відеозйомку тощо. На підставі результатів вивчення громадської думки приймати відповідні управлінські рішення, визначати конкретні заходи з усунення виявлених недоліків, оприлюднювати їх через засоби масової інформації.
Вивчати причини надходження повторних скарг та звернень громадян до поліції та вживати заходів щодо усунення недоліків у цій роботі. Удосконалити систему оцінки (критерії) ефективності роботи.
4.Фінансово-економічне обґрунтування та джерела фінансування
Фінансування здійснюватиметься для якісного виконання Бориславським ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській област покладених на нього завдань, за рахунок коштів місцевогобюджету за такими напрямами:
для забезпечення своєчасного виїзду слідчо-оперативної групи при отриманні заяв та повідомлень про скоєні правопорушення на місця події (створення резерву паливно-мастильних матеріалів для спец автомобілів чергової частини та секторів реагування патрульної поліції)
забезпечення належного розкриття та профілактики злочинів щодо життя, здоров’я, їх майна від злочинних посягань та формування електронної бази даних осіб різних категорій які підпадають під оперативний інтерес та придбання (ремонт) комп’ютерної (офісної) техніки і встановлення програмного забезпечення – інтегрована-пошукова система (ІПС)
запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, токсикоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності забезпечити виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.
забезпечення зміцнення та підтримання позитивного іміджу працівників поліції (фінансове забезпечення на ремонт фасаду приміщення Бориславського відділення поліції);
удосконалити встановленовленої системи відео нагляду на всіх перехрестях вулиць з виведенням відеозображення до центрального пульту чергової частини Бориславського відділення поліції.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, в сумі 50,0 тис. грн. на рік, протягом трьох років (згідно з додатком).
5. Очікувані результати
Зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом.
Зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень.
Посилення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі.
Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.
Зниження рівня вживання наркотиків населенням, припинення транзиту наркотичних засобів через територію області.
Підтримання публічної безпеки та порядку громадян на максимально високому рівні.
Поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення партнерських відносин між громадянами та працівниками поліції у дотриманні вимог Закону України „Про дорожній рух”.
Досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.

Керуючий справами виконкому І.М. Кобилецький

Attachments