442-mr6-2022 “Про затвердження Положення про старосту Бориславської міської територіальної громади”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
лютого 2022 року Борислав №_____

Про затвердження Положення про старосту
Бориславської міської територіальної громади
Відповідно до п.61 ч.1 ст.26, ст.541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», беручи до уваги доповідну записку начальника відділу правового забезпечення Оксани Тахтарової, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про старосту Бориславської міської територіальної громади, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення Бориславської міської ради від 22 грудня 2020 року № 19 «Про затвердження Положення про старосту, затвердження старост та введення їх до персонального складу виконавчого комітету міської ради».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій) та керуючого справами виконкому Ігоря Кобилецького.

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від №_____

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

I. Загальні положення

1) Положення про старосту Бориславської міської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
2) Положення затверджується міською радою та не потребує перезатвердженню міською радою нового скликання.
3) Утворення на території Бориславської міської територіальної громади старостинських округів з визначенням переліку населених пунктів, що входять до їх складу, є виключною компетенцію міської ради. У населеному пункті, який є адміністративним центром громади, посада старости не запроваджується.

II. Правовий статус старости

1) Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.
2) Міська рада за пропозицією міського голови може прийняти рішення про входження старости до складу виконавчого комітету міської ради за посадою.
3) Староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету – у виконавчому комітеті ради.
4) На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.
Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність із іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.
5) Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими чинними нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

III. Повноваження старости

1) Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:
1.1) уповноважений міською радою, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу;
1.2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради;
1.3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
1.4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів;
1.5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
1.6) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
1.7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
1.8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
1.9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
1.10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про результати такого контролю;
1.11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
1.12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;
1.13) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими законами України.

2) Обов’язки старости:
2.1) додержуватися Конституції та законів України, статуту територіальної громади, цього Положення, Регламенту Бориславської міської ради, Регламенту виконавчого комітету Бориславської міської ради та інших актів ради.
2.2) брати участь у роботі виконавчого комітету:
подавати пропозиції до планів діяльності виконавчого комітету;
готувати проєкти рішень виконкому та вносити їх для подальшого розгляду;
брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради та ухваленні ним рішень (голосувати);
бути доповідачем чи співдоповідачем з питань, внесених до порядку денного засідання виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
вносити пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету або про їх доопрацювання тощо.
2.3) брати участь у підготовці програмних та прогнозних документів громади, підготовці проєкту бюджету:
подавати пропозиції до проєкту Програми соціально – економічного та культурного розвитку громади;
подавати пропозиції виконавчим органам ради (головним розпорядникам бюджетних коштів) до Прогнозу місцевого бюджету та Проєкту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що стосуються закріпленої території;
брати участь у роботі комісій з питань формування прогнозних та програмних документів проєкту бюджету.
2.4) ініціювати скликання зборів жителів відповідного села, селища:
брати участь в організації та проведенні зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, фіксувати результати цих зборів;
інформувати раду про прийняті на зборах рішення, організовувати виконання рішень зборів жителів сіл;
здійснювати моніторинг їх виконання, а також звітувати про хід та результати виконання рішень зборів перед жителями сіл.
2.5) забезпечувати представництво міської ради та міського голови на території відповідних сіл:
вести прийом жителів відповідного села згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови;
здійснювати моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів жителів відповідного села у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю, медичну допомогу, на безпеку та інших прав, вживати заходи для відновлення порушених прав та інтересів жителів відповідного села;
вести облік та узагальнювати пропозиції жителів відповідного села з питань соціально-економічного та культурного розвитку сіл, соціального, побутового, транспортного та іншого обслуговування його жителів;
приймати від жителів відповідного села заяви, адресовані міській раді та її посадовим особам, передавати їх для реєстрації та обліку до ради у строк, не пізніше наступного дня після надходження;
брати участь у розгляді заяв, скарг та пропозицій громадян та юридичних осіб, які надійшли на його розгляд;
складати листи-пропозиції щодо їх розгляду;
складати листи-запити до підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб з метою отримання необхідної інформації, документів та матеріалів, необхідних для їх вирішення;
направляти отримані заяви, скарги та пропозиції громадян та юридичних осіб на розгляд міської ради, а також здійснювати контроль за їх виконанням;
вести погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах відповідних сіл населеного пункту, у тому числі облік особистих селянських господарств;
надавати виписки з погосподарських книг;
вживати заходи щодо недопущення на території відповідних сіл дій чи бездіяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, їх посадових осіб, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та її жителям;
вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до загального відділу;
надавати довідки та інші документи, передбачені чинним законодавством, характеристики, акти фізичним особам, які проживають (перебувають) на території відповідного села;
здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності Законами України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування;
вести військовий облік призовників і військовозобов’язаних відповідно до пунктів 23, 24 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»;
здійснювати контроль за відбуванням покарань у вигляді адміністративних стягнень та кримінальних покарань у виді громадських робіт та суспільно корисних робіт за місцем проживання засуджених та правопорушників».
2.6) вживати заходи щодо здійснення контролю за станом благоустрою відповідного села:
здійснювати моніторинг дотримання стану благоустрою відповідних сіл, вживати заходів до його підтримання в належному стані;
сприяти проведенню на території відповідних сіл заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;
здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідних сіл громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;
контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідних сіл;
вживати заходи щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходи по встановленню приналежності такого майна.
2.7) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідних сіл:
виносити на збори жителів відповідного села питання щодо створення вуличних, квартальних, будинкових чи інших комітетів, вносити пропозиції щодо формування ініціативної груп з цих питань;
надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень, зокрема, щодо розробки та затвердження Положення про орган самоорганізації населення, легалізації органу самоорганізації населення, організації його діяльності та реалізації повноважень.
2.8) заходи щодо організації роботи старости:
забезпечувати зберігання офіційних документів міської ради, пов’язаних з діяльністю старости відповідних сіл, забезпечувати доступ до них осіб у встановленому законом порядку;
вести облік заяв, скарг та пропозицій, адресованих міській раді, виконавчому комітету, виконавчим органами та їх посадовим особам (у т.ч. старості), а також документів особистого прийому громадян з передачею їх до загального відділу міської ради для введення їх в єдиний документообіг міської ради у порядку, визначеному міською радою;
звітувати про свою роботу перед міською радою, жителями відповідного старостинського округу;
дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, іншими актами міської ради та її виконавчого комітету;
шанобливо ставитися до жителів відповідного села та їхніх звернень до Бориславської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів та посадових осіб.
2.9) здійснювати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

3) Староста має право:
3.1) представляти інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Бориславської міської ради;
3.2) на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
3.3) одержувати від Бориславської міської ради та її посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб необхідної інформації, документів та матеріалів, необхідних для вирішення питань, що стосуються відповідного старостинського округу;
3.4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідного старостинського округу її жителів з питань, що стосуються інтересів відповідного старостинського округу чи інтересів територіальної громади в цілому;
3.5) порушувати у виконавчому комітеті Бориславської міської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту незалежно від форми власності;
3.6) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу.

IV. Порядок набуття та припинення повноважень старости

1) Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.
2) Старостою може бути затверджений громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
Старостою не може бути затверджений громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
3) Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:
– з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;
– з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів;
– з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч – більше 14 відсотків голосів;
– з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч – більше 10 відсотків голосів;
– з кількістю жителів більше 30 тисяч – більше 7 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.
За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.
Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання міської ради.
Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується міською радою.
4) На посаду старости не може бути затверджена особа, щодо якої наявні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, визначені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»;
5) на посаду старости не може бути затверджена особа, яка визнана судом недієздатною; має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; за рішенням суду позбавлена права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку; у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування буде безпосередньо підпорядкована близьким особам.
6) Припинення повноважень старости:
Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, повноваження старости припиняються на підставі і в порядку, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, а також у разі:
– порушення ним Присяги посадової особи місцевого самоврядування;
– порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;
– виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування

V. Організація діяльності старости

1) Робоче місце старости визначається розпорядженням міського голови.
2) Режим роботи старости визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.
3) Графік прийому громадян старостою затверджується розпорядженням міського голови.
4) Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом міської ради і фінансується за рахунок бюджету міської територіальної громади.
5) З метою забезпечення діловодства в старостинському окрузі старості виготовляється номерна печатка та кутовий штамп, а для вчинення нотаріальних дій – гербова печатка.

VI. ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

1) При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним міській раді та підконтрольним міському голові.
2) Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений міською радою термін, звітує про свою роботу перед міською радою, жителями старостинського округу.
3) Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному сайті міської ради та розміщуються у її приміщенні не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.
4) Звіт старости повинен містити відомості про його роботу у старостинському окрузі, діяльність у міській раді та її виконавчому комітеті, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, головні проблеми старостинського округу, над вирішенням яких працював староста, а також іншу діяльність у межах наданих повноважень.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

Староста за порушення чинного законодавства, неправомірні дії чи бездіяльність може бути притягнутим до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законом.

Секретар міської ради Юрій ХИМИН

Attachments