Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради

Правові підстави проведення повторного конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказ фінансового управління міської ради від 14 липня 2020 року № 30 «Про проведення повторно конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради», наказ фінансового управління міської ради від 31 липня 2020 року № 34 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради та затвердження її персонального складу».

Найменування: комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради (надалі – підприємство).

Юридичне місцезнаходження підприємства: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця Куліша, 41. Фактичне місцезнаходження підприємства: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця Героїв ОУН-УПА, 17.

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: код КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів».
Основною метою підприємства є надання первинної і вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та здійснення управлінням медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території м.Борислава та смт.Східниці, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров`я.

Статут підприємства: (додається 1)

Структура підприємства:

Структура підприємства включає:

 • адміністративно-управлінський відділ;
 • лікувально-профілактичні підрозділи;
 • допоміжні підрозділи, в тому числі господарчі.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2020 рік складають:

 • Кошти медичної субвенції – 7068600 гривень.
 • Кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету – 255000 гривень.
 • Кошти міського бюджету міста Борислава – 10380539 гривень.
 • Внески до статутного капіталу КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради 1778800 гривень.
 • Кошти Національної служби здоров’я України 50583419 гривень.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі : з 04 серпня 2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі : 26  серпня 2020 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 82300, Львівська області, м.Борислав, вул.Шевченка, 42 (фінансове управління Бориславської міської ради, кабінет 12), понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 12:45; п’ятниця – з  08:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Телефон для довідок:

Петрів Юрій Ігоровичголова комісії (03248) 5-00-48;

Лясота Наталія Іванівна – секретар комісії (03248) 5-28-41.

е-mаіl: mfu-bor@ukr.net

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно із зразком (додається 2);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно із зразком (додається 3);
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексті в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
9) медичні довідки-сертифікати про стан здоров’я , щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркотичному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно із зразком (додається 4);
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із зразком (додається 5).
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в  запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»

Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Повинен знати:

Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон`юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організації виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науко-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Обсяг – не більш 15 сторінок друкованого тексту в електронній та паперовій формі. Шрифт Times New Roman, розмір 14,  інтервал – одинарний.

Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту.

Розмір посадового окладу складає 15304 гривень (4 х 3826 (мінімальних оклад за професією) = 15304).

Встановлення розміру премій, надбавок керівнику підприємства  визначаються  у відповідності до законодавства. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання.

З керівником укладається контракт за типовою формою згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (додається 6).

Контракт укладається на строк – 3 роки.

Дата та місце проведення конкурсу:

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 28 серпня 2020 року о 10.00 год. за адресою: 82300, Львівська область, м.Борислав, вул.Шевченка,42 (зал засідань, каб. № 30).

Проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу буде оприлюднено на веб-сайті міської ради та повідомлено претендентів додатково.

Додатки:

 1. Протокол №1 від 03 серпня 2020 року засідання конкурсної комісії з проведення повторного конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради;
 2. Статут комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради, затверджений рішенням Бориславської міської ради від 27 червня 2018 року № 1364 «Про затвердження Передавального акту «Центральної міської лікарні м.Борислава» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради та Статуту комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради – Додаток 1;
 3. Заява про участь у конкурсі на зайняття посади – додаток 2;
 4. Згода на обробку персональних даних – додаток 3 ;
 5. Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» – додаток 4 ;
 6. Заява про відсутність конфлікту інтересів – додаток 5 ;
 7. Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров´я , що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи – додаток 6.