Оголошення про проведення добору на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня міста Борислава”

Оголошується добір  на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської  ради на час воєнного стану.

Правові підстави проведення добору: частина 9 статті 9 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», частини 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України №389, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117.

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської  ради.

Скорочене найменування закладу: КНП «ЦМЛ м.Борислава».

Юридичне місцезнаходження закладу: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця Куліша,41 А.

Фактичне місцезнаходження закладу: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця Героїв ОУН-УПА,17.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів».

Основною метою підприємства є: надання первинної і вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території Бориславської міської територіальної громади, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами,шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут підприємства переглянути

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради на 2024 рік складають:

 • кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади –  27 371 064 гривень;
 • кошти Національної служби здоров’я України – 78 855 725 гривень;
 • власні надходження – 2 174 000 гривень.

Дата початку приймання документів: 16.05.2024 року

Кінцевий строк приймання документів: 23.05.2024 року  включно.

Адреса приймання документів: 82300, Львівська область, м.Борислав, вули.Шевченка,42 (Бориславська міська рада, кабінет 29), понеділок-четвер – з 07:30 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 12:15, п’ятниця – з 07:30 до 15:00, обідня перерва з 12:00 до 12:30.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: Юрій ПЕТРІВ – (03248) 5-00-48; Наталія ЛЯСОТА – (03248) 5-28-41; e-mail: mfu-bor@ukr.net.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в доборі:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у доборі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно із зразком – Завантажити;
 •  резюме у довільній формі;
 • автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 •  згоду на обробку персональних даних  згідно із зразком – переглянути
 • пропозицію плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених  Законом України  “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно із зразком – переглянути;
 •  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із зразком – переглянути;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»);

Документи, крім заяви, подаються в запечатаному вигляді.

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 “Управління та адміністрування” або 28 “Публічне управління та адміністрування” або 1501 “Державне управління” або 22 “Охорона здоров’я”, або 08 “Право”, або 05 “Соціальні та поведінкові науки”, або 03 “Гуманітарні науки”.

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 «Право» або 05 «Соціальні та поведінкові науки» або 03 «Гуманітарні науки» вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28  «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління». У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я» або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління».

Стаж роботи на керівних посадах – 3 роки.

Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства  України про охорону здоров’я.

Повинен знати: 

Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України  «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Вимоги до пропозиції плану розвитку комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради:

Пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три  роки), в якому передбачаються:

 • план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Обсяг – не більше 15 сторінок друкованого тексту в електронній та паперовій формі. Шрифт Times New Roman, розмір 13 інтервал – одинарний.

Умови оплати праці керівника закладу:

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, який встановлюється відповідно до чинного законодавства, штатного розпису закладу і фактично відпрацьованого часу. Розмір посадового окладу складає  34890 гривень (6х5815 гривень ( мінімальний оклад за професією) =34890 гривень;

премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно за погодженням з  органом управлінням та з дотриманням умов колективного договору.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за погодженням з органом управління та з дотриманням умов колективного договору у межах затвердженого фонду оплати праці у разі:

 • відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства;
 • відсутності заборгованості з платежів до державного і місцевого бюджетів.

У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

З керівником укладається контракт за типовою формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» .

Директор призначається на посаду без конкурсного відбору шляхом укладення з ним контракту до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не довше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Дата проведення добору: 24 травня 2024 року о 13:00 

Адреса та місце проведення добору: 82300, Львівська область, м.Борислав, вул. Шевченка,42 (зал засідань  виконкому, каб.№30).

Loading