Регламент Бориславської міської ради VІІ демократичного скликання

РЕГЛАМЕНТ
Бориславської міської ради VІІ демократичного скликання

(із змінами, внесеними рішеннями сесій міської ради

  • від 28.01.2016 р. №60
  • від 22.02.2016 р. №81
  • від 29.09.2016 р. №351
  • від 28.09.2017 р. №856
  • від 28.03.2019 р. №1790)

Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1. Регламент

1. Регламент Бориславської міської ради VІІ демократичного скликання (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Бориславської міської ради (далі – Рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок обрання секретаря Ради, порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради з цих питань.

Стаття 2. Рада – представницький орган місцевого самоврядування

1. Рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Борислава та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

2. Загальний склад Ради становить 34 депутати.

3. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради.

У разі якщо до Ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження Рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу Ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така Рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу Ради.

4. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до її відання.

5. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

6. Рада є юридичною особою і наділена за Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Стаття 3. Мова Ради

Мовою роботи, діловодства і документації Ради є державна  українська мова.

Стаття 4. Гласність і відкритість Ради

1. Засідання Ради та її органів є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством та Регламентом.

2. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом відкритості її засідань, трансляції сесійних засідань у вільний і дозволений ефірний час місцевим телебаченням та радіомовленням, розповсюдження інформації про діяльність Ради у народному часописі „Нафтовик Борислава”, на офіційному сайті Ради, та інших засобах масової інформації, а під час роботи в окремих випадках шляхом встановлення акустичної системи для трансляції засідання перед адмінбудинком міської Ради.

3. На засіданнях Ради та її органів мають право бути присутні народні депутати України, представники центральних та територіальних органів виконавчої влади, депутати та посадові особи Львівської обласної ради, голова та посадові особи Львівської обласної державної адміністрації, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста, керівники підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста, запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова та інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством України.

4. На засіданнях Ради можуть бути присутні громадяни України та члени територіальної громади міста Борислава на визначених для них місцях. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійної зали.

5. Особи, запрошені на сесію, депутати інших рад, представники засобів масової інформації, громадяни України та члени територіальної громади міста Борислава реєструються. Головуючий інформує депутатів про запрошених та бажаючих бути присутніми на сесії.

6. Запрошені та інші присутні на засідання міської ради особи не мають права втручатися у роботу сесії, зобов’язані утримуватися від проявів схвалення та осуду, дотримуватись порядку і підкорятися розпорядженнями головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена із зали за розпорядженням головуючого представниками правоохоронних органів.

7. На засіданні міської ради повинен бути присутній представник правоохоронних органів.

8. На вимогу Ради, постійних, тимчасових контрольних комісій, міського голови чи секретаря Ради, керівники розташованих на території міста чи зареєстрованих у місті підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання Ради чи її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, надання відповідей на запити депутатів.

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення більшістю від присутніх на засіданні Ради депутатів про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав та обов’язків громадян.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою, як обов’язкова. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

4. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного звукового запису).

Стаття 6. Робочі органи сесії

1. Для забезпечення роботи Ради обираються робочі органи з числа депутатів:

– лічильна комісія у складі трьох осіб;

– секретар сесії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень. У випадку відсутності на сесії члена (членів) лічильної комісії, Рада обирає нового.

Секретар сесії обирається для ведення протоколу роботи сесії. У випадку відсутності на засіданні секретаря сесії Рада обирає нового.

Робочі органи сесії обираються за пропозицією міського голови або головуючого на сесії. Пропозиції на обрання секретаря сесії, голови лічильної комісії та її членів подаються дотримуючись принципу черговості депутатів різних партій, які представлені в Раді.

2. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування та депутати з однієї депутатської фракції чи групи.

Розділ 2

Сесія Ради

Стаття 7. Сесія Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії Ради складаються з одного або кількох пленарних засідань Ради та засідань постійних комісій Ради.

3. В деяких випадках за пропозицією міського голови, секретаря Ради, постійної комісії або не менш як однією третиною депутатів від загального складу Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

4. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

5. Перед початком пленарного засідання та після обідньої перерви проводиться реєстрація депутатів Ради за допомогою електронної системи  голосування, кожним депутатом особисто.

У разі, якщо застосування електронної системи є неможливим з технічних причин, головним спеціалістом з питань депутатської діяльності проводиться письмова реєстрація депутатів Ради шляхом підтвердженням своєї присутності власноручним підписом.

Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючого на пленарному засіданні Ради про кількість присутніх депутатів Ради згідно з даними  електронної системи голосування або письмової реєстрації

6. Запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством, зобов’язані перед початком засідання пройти реєстрацію.

Стаття 8. Перша сесія Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається Бориславською міською виборчою комісією.

2. До початку першого пленарного засідання першої сесії Ради Бориславська міська виборча комісія за участю головного спеціаліста з питань депутатської комісії здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні Ради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії Ради інформує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради. З часу обрання секретаря Ради він головує на пленарних засіданнях Ради.

4. Новообраний міський голова складає присягу такого змісту:

“Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки”.

Міський голова складає присягу, тримаючи руку на Конституції України та Святому Євангелії.

5. Після складання присяги новообраним міським головою новообрані депутати Ради складають присягу такого змісту:

“Я, (прізвище, ім’я, по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян,  сумлінно виконувати свої депутатські обов’язки”.

Від імені депутатів Ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат Ради, тримаючи руку на Конституції України та Святому Євангелії. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

6. Міський голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

Стаття 9. Скликання сесії Ради

1. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Сесії Ради, крім першої, скликаються:

1) міським головою;

2) секретарем Ради – у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію Ради, у випадку:

а) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради;

в) депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради у разі, якщо міський голова або секретар Ради, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради або якщо такі посади є вакантними.

3. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

4. Доручення міського голови про скликання сесії невідкладно надається секретарю Ради, який зобов’язаний вжити заходів щодо його виконання. Секретар Ради організовує інформування кожного депутата Ради про скликання сесії у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб.

Рішення про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

5. Рішення про скликання чергової сесії Ради невідкладно публікується на офіційному веб-сайті Ради, а також у черговому номері народного часопису „Нафтовик Борислава„ і передається через міське радіомовлення.

Рішення про скликання позачергової сесії невідкладно публікується на офіційному веб-сайті Ради. Документи на позачергову сесію надаються депутатам головним спеціалістом з питань депутатської діяльності за одну добу (24 год.) до проведення сесії, а в окремих випадках – під час їх реєстрації перед сесією.

Стаття 10. Відкриття сесії

1. Сесію Ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених ч.6  ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” – секретар Ради. У випадку, передбаченому ч.8 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради – один з депутатів цієї Ради.

2. Перед відкриттям та закриттям кожної сесії Ради звучить Державний Гімн України.

Стаття 11. Пленарне засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради, якщо вона не прийняла інше рішення, починається о 10 годині і триває до 18 години з обідньою перервою з 13 до 14 години. За необхідністю Рада процедурним рішенням може продовжити роботу і після 18 години.

За неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання,  Рада процедурним рішенням може перенести продовження розгляду питань порядку денного на інше пленарне засідання.

2. Перед закриттям пленарного засідання головуючий повинен оголосити про час і дату проведення наступного пленарного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

Стаття 12. Пропозиції і підготовка питань

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися міським головою, постійними та тимчасовими контрольними комісіями Ради, депутатами Ради, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. Підготовка питань до розгляду на сесії Ради здійснюється:

1) за дорученням посадових осіб Ради:

а) виконавчим комітетом Ради, або іншими виконавчими органами Ради;

б) постійними або тимчасовими контрольними комісіями Ради;

2) ініціаторами включення питання до порядку денного сесії (депутатами, фракціями, групами), якщо вони виявили бажання підготувати пропоноване ними питання до розгляду на сесії.

3. Всі проекти рішень, які вносяться на розгляд сесії Ради, перед сесією розглядаються на засіданні профільних постійних комісій Ради.

Розробники проекту рішення передають проект рішення в письмовій та електронній формах головному спеціалісту з питань депутатської діяльності для розгляду на профільних комісіях Ради не пізніше, як за 20 днів до відкриття сесії.

4. Депутат, фракція, група, постійна комісія Ради мають право внести власний проект рішення на розгляд сесії підготовлений відповідно до вимог Регламенту.

Стаття 13. Порядок денний сесії Ради

1. Проект порядку денного сесії Ради формується міським головою в порядку, передбаченому Регламентом, і повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії Ради.

Секретар Ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться:

1) міським головою;

2) постійними і тимчасовими контрольними комісіями Ради;

3) депутатськими фракціями і групами;

4) депутатами Ради;

5) виконавчим комітетом Ради;

6) членами територіальної громади м.Борислава (в порядку місцевої ініціативи).

4. Порядок денний сесії Ради затверджується Радою на кожній сесії Ради.

5. Порядок денний сесії Ради повинен містити інформацію про порядковий номер, назву питання, призначеного до розгляду, та доповідача (доповідачів).

Стаття 14. Включення питань до порядку денного і послідовність розгляду питань

1. Рішення про затвердження порядку денного сесії Ради, приймаються більшістю від присутніх на засіданні Ради депутатів.

2. При формуванні порядку денного сесії Ради першим питанням порядку денного ставиться:

– розгляд питань порядку денного;

– оголошення депутатських запитів;

– оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських груп та фракцій;

– виступи депутатів з заявами та повідомленнями (різне).

3. Порядок денний сесії Ради після обговорення Рада затверджує своїм рішенням “в цілому”.

4. Порядок денний сесії Ради не може змінюватись після початку розгляду питань “по суті”.

5. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не розглянула всі питання порядку денного.

Стаття 15. Відкриття пленарного засідання Ради

1. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

 2. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій Ради застосовується система електронного голосування «Голос».

Стаття 16. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

1) неупереджено веде пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

2) виносить на обговорення питання порядку денного сесії Ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні Ради;

3) організовує розгляд питань порядку денного;

4) повідомляє списки осіб, що записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує чергового промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) вживає заходів щодо підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

10) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України та Регламентом.

Стаття 17. Оголошення перерви у засіданні

1. Перед початком обговорення питання будь-який депутат Ради може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні до 20 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається процедурним рішенням Ради.

2. При розгляді одного питання порядку денного сесії не може бути більше однієї перерви.

Стаття 18. Загальний порядок виступів

1. На пленарному засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутатові.

Стаття 19. Місця для виступів

1. Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни.

2. Виступи, звернення, заяви, запити виголошуються з трибуни або “з місця” від мікрофона.

3. Пропозиції, повідомлення, зауваження, поправки, виступи “з мотивів” виголошуються “з місця” від мікрофона.

Стаття 20. Право на виступ

1. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом електронної реєстрації, або у разі якщо застосування електронної системи є неможливим з технічних причин підняттям руки бажаючих до виступу

2. Право на виступ запрошеним особам або присутнім на пленарному засіданні Ради особам, які не є депутатами, надається за процедурним рішенням Ради.

 3. Перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Ради та керівники відділів, управлінь та служб (або посадові особи, які виконують їх обов’язки) Ради з питань, які включені до порядку денного Ради, мають право на виступ на пленарних засіданнях Ради з дозволу головуючого на засіданні, без прийняття процедурного рішення

Стаття 21. Визначення часу для виступів на сесії Ради

1. Час, який надається промовцям, не повинен перевищувати :

– для доповіді – до 15 хвилин;

– для співдоповіді – до 10 хвилин;

– для заключного слова – до 3 хвилин;

– для виступів у обговоренні – до 5 хвилин;

– для повторних виступів у обговоренні – до 3 хвилин;

– для заяв, внесення запитів, виступів в “різному” – до 5 хвилин;

– для виступів з процедури та пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 3 хвилин

– для виступу наприкінці обговорення ініціатора внесення питання, пропозиції чи поправки – до 1 хвилини.

2. Головуючий на засіданні на прохання особи, що виступає, та за згодою більшості депутатів від присутніх на пленарному засіданні Ради, зобов’язаний продовжити час для виступу на більш тривалий, ніж встановлено у п.1 цієї статті.

Стаття 22. Обговорення питань

1. Проекти рішень з певного питання порядку денного сесії Ради розглядаються у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації.

2. Обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включає:

1) виступ доповідача, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) виступ співдоповідача (співдоповідачів), запитання співдоповідачу (співдоповідачам) і відповіді на них;

3) оголошення висновків та рекомендацій постійних комісій Ради;

4) виступи, уповноважених представників фракцій, груп (по одному від фракції або групи);

5) виступи депутатів;

6) виступ ініціатора внесення питання до порядку денного;

7) заключне слово співдоповідача (співдоповідачів) і доповідача;

8) внесення зауважень, пропозицій та поправок до проекту рішення.

3. Ініціатор внесення питання, пропозиції чи поправки має право на додатковий виступ у кінці обговорення.

4. Рада приймає рішення з дотриманням такого порядку:

– прийняття проекту рішення за основу;

– виступи з мотивів голосування;

– голосування пропозицій і поправок;

– прийняття рішення в цілому.

5. Проект рішення, до якого не надійшли зауваження, пропозиції чи поправки одразу ставиться на голосування «у цілому».

Стаття 23. Прийняття рішення про припинення обговорення

1. У ході обговорення питання порядку денного головуючий на засіданні або депутат може внести пропозицію про припинення подальшого обговорення та постановку на голосування. Після оголошення такої пропозиції головуючий на засіданні запитує, чи є заперечення. Про свою незгоду депутати повідомляють головуючого на засіданні підняттям руки. Якщо заперечень немає, головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

При наявності заперечень дана пропозиція ставиться на голосування. Рішення приймається більшістю від присутніх на засіданні Ради депутатів.

2. Якщо пропозиція про припинення обговорення не була підтримана депутатами Ради, головуючий на засіданні зобов’язаний продовжити обговорення і зобов’язаний надати слово для виступу всім бажаючим згідно з нормами Регламенту. По завершенні обговорення головуючий переходить до голосування.

Стаття 24. Рішення Ради з процедурних питань

1. Процедурними вважаються питання щодо визначення способу та порядку розгляду питань на пленарному засіданні Ради, затвердження порядку денного сесії Ради, а також зазначені в Регламенті як такі.

2. Голосування з процедурного питання здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість від присутніх на засіданні Ради депутатів  Якщо в результаті прийняття однієї пропозиції буде відхилення іншої альтернативної пропозиції, остання на голосування не ставиться. Процедурне рішення та результати голосування щодо нього заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

Розділ 3

Проект рішення

Стаття 25. Текст проекту рішення

Проект рішення Ради повинен складатися з таких частин:

– назви рішення, у якій повинен міститися короткий виклад змісту рішення і бути максимально стислим;

– мотивуючої частини рішення, що містить посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством (з посиланням на конкретні статті законів України, інші нормативно-правові акти);

 – вирішальної частини рішення, у якій встановленні конкретні завдання виконавцям і за необхідності терміни їх виконання. Встановлені завдання повинні бути конкретними і реальними;

– контрольної (заключної) частини рішення, у якій вказуються  посадові особи і постійні комісії, які будуть здійснювати контроль за виконанням рішення Ради.

Текст проекту рішення має бути стислим, суть документа повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

Стаття 26. Інформаційно-довідкові матеріали до проекту рішення

1. При розробці проекту рішення розробник повинен провести аналіз відповідності проекту чинному законодавству та прийнятим раніше рішеннями з цього питання. Якщо пропоноване рішення повністю або частково виключає дію рішення, прийнятого з цього питання раніше, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність повністю або у відповідній частині.

2. До проекту рішення додається:

– доповідна (пояснювальна записка), адресована міській Раді (за потреби), в якій ґрунтовно викладені питання з висновками і пропозиціями;

– зауваження та пропозиції, довідку про погодження проекту рішення Ради із заінтересованими виконавчими органами Ради та іншими установами;

– список осіб, які запрошуються на засідання Ради;

– інші документи, необхідні для розгляду питання.

3. До проекту рішення додаються передбачені текстом документи, а також висновки і рекомендації постійних комісій Ради, якщо такі з цього питання були прийняті.

Стаття 27. Візування проектів рішень

1. Проекти рішень Ради та додатки до нього (якщо такі є) підлягають обов’язковому візуванню:

– працівником (головним розробником), який створив документ;

– заступниками міського голови та керуючим справами виконкому до кола функціональних обов’язків яких віднесено це питання, згідно з розподілом посадових обов’язків;

– посадовими особами, які визначені у проекті рішення Ради як виконавці завдань, що містяться в ньому;

– начальником загального відділу міської Ради;

– посадовою особою на яку покладено виконання обов’язків з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Юридичним відділом міської Ради обов’язково візуються усі проекти рішення Ради за наявності всіх необхідних віз.

3. Візування здійснюється на зворотній стороні останнього аркуша першого примірника проекту рішення і розміщується таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис, прізвище та ініціали, а також дата візування.

4. Оприлюднення і тиражування проектів рішень та інших документів Ради проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Стаття 28. Отримання проектів рішень депутатами Ради

1. Секретар ради не пізніше, як за 7 днів до початку сесії, забезпечує передачу депутатам Ради проектів рішень Ради, у друкованій формі або в електронній формі на вказані депутатами Ради електронні поштові скриньки.

2. Всі матеріали, що стосуються кожного проекту рішення, – висновки та рекомендації постійних комісій Ради, зауваження, пропозиції чи поправки міського голови, груп та фракцій, постійних комісій Ради, окремих депутатів, виконавчого комітету Ради, а також доопрацьовані розробником (розробниками) проекти рішень, які були подані в письмовій та електронній формах секретарю Ради не пізніше, як за 2 дні (48 годин) до сесії, – надаються депутатам під час їх реєстрації перед початком сесії.

3. Всі проекти рішень головним спеціалістом з питань депутатської діяльності міської ради розміщуються в системі електронного голосування «Голос», з метою використання на пленарних засіданнях сесій Ради

Стаття 29. Підготовка проектів рішень Ради

1. Секретар Ради забезпечує оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради, шляхом розміщення їх на офіційному сайті Ради в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В проектах рішень не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

2. Винесенню проектів рішень на розгляд Ради передує їх розгляд у постійних комісіях Ради. Профільні постійні комісії Ради зобов’язані вивчити, попередньо розглянути і здійснити підготовку висновків і рекомендацій до проектів рішень, які стосуються їх профілю, а також можуть підготувати і винести на розгляд сесії власний проект рішення з цього питання.

Постійні комісії розглядають проекти рішень із запрошенням їх розробників, а також, за необхідності, із залученням фахівців. Висновки і рекомендації постійних комісій обов’язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду цього проекту рішення на сесії.

3. Не пізніше, ніж за 2 дні (48 годин) до початку сесії Ради, висновки і рекомендації постійних комісій щодо проекту рішення направляються міському голові, секретареві Ради та розробникам проекту рішення.

4. Зауваження, поправки та пропозиції до проекту рішення подаються у письмовій та електронній формах секретарю Ради не пізніше, як за 2 дні (48 годин) до початку сесії.

Стаття 30. Обговорення проекту рішення

1. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні Ради опрацьовується той проект рішення, котрий депутати прийняли “за основу”. Доповідач цього проекту рішення займає місце на трибуні.

2. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні Ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку розгляду питання;

2) пропозиції та поправки до проекту рішення;

3. Усі пропозиції щодо обговорюваного проекту рішення та процедури його розгляду можуть подаватися головуючому на засіданні як в усній, так і в письмовій формах. Письмові пропозиції з їх стислим обґрунтуванням оголошує на засіданні головуючий або за його дорученням інша особа, повідомляючи про те, хто їх вніс.

Стаття 31. Закінчення обговорення

Після закінчення обговорення проекту рішення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань і тільки до моменту заклику головуючого до голосування, яке виголошується словом: «Голосуємо».

Стаття 32. Постановка на голосування

1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Головуючий зобов’язаний поставити на голосування заслуханий депутатами проект рішення. Питання порядку денного сесії Ради може ставитись на голосування в цілому лише один раз. У випадку відмови головуючого поставити на голосування проект рішення Ради “в цілому”, це питання на голосування ставить секретар Ради.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто.

3. Проект рішення або його частина, які при голосуванні не були схвалені більшістю депутатів від загального складу Ради, вважаються відхиленими. Повторний розгляд цього проекту рішення або його частини допускається не раніше, ніж на черговій сесії Ради.

Стаття 33. Голосування

1. Розгляд одного питання порядку денного сесії без прийняття рішення Ради щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

2. Головуючий оголошує на засіданні про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту, або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції, а також оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення.

3. Під час обговорення на голосування ставляться всі пропозиції, що надійшли і не були відкликані. Після голосування усіх пропозицій проект рішення ставиться на голосування “у цілому”.

4. Якщо дві чи більше пропозиції, що стосуються одного й того ж проекту рішення, виключають одна одну (альтеративні пропозиції), Рада проводить голосування пропозицій у порядку їх надходження.

5. Тексти пропозицій, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається автор пропозиції або поправки.

Якщо в результаті прийняття однієї пропозиції буде відхилення іншої альтернативної пропозиції, остання на голосування не ставиться.

6. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

7. Якщо в результаті внесення змін стала іншою суть оприлюдненого раніше проекту рішення Ради або окремих його положень, такі проекти підлягають повторному оприлюдненню і можуть бути прийняті лише за двадцять днів після такого оприлюднення.

Якщо до тексту проекту рішення було внесено редакційні зміни, виправлення, які не змінюють суть рішення, то оприлюднення зміненого проекту не є обов’язковим.

8. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

9. Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити його повні результати.

Розділ 4

Види голосувань

Стаття 34. Види голосувань

1. Рішення Ради приймаються:

       1) відкритим поіменним голосуванням;

       2) таємним голосуванням.

2.  Відкрите поіменне голосування:

– за допомогою системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування кожного депутата та відображенням на інформаційному табло у сесійній залі;

– в разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування, відкрите поіменне голосування проводиться відповідно до ст.36 Регламенту.

3. Після закінчення кожного голосування за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування його результати відображаються на інформаційному табло у сесійній залі та головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

4. У разі порушення процедури голосування, виникнення перешкод під час його проведення або при заяві депутата, що його голос не був врахований електронною системою голосування, або врахований неправильно, негайно проводиться переголосування без обговорення.

Проведення переголосування можливе лише до моменту переходу до іншого питання порядку денного.

Проведення переголосування, як і його причина, відображаються в протоколі

Стаття 35.  Видача та зберігання планшетів для поіменного голосування

1. Кожен депутат перед засіданням особисто отримує у головного спеціаліста з питань депутатської діяльності планшет для здійснення відкритого поіменного голосування.

2. Депутат не має права виносити планшет за межі сесійної зали.

3. Відповідальність за планшет під час пленарного засідання несе депутат.

4. Забороняється передавати планшет третім особам.

5. Депутат особисто здає головному спеціалісту з питань депутатської діяльності планшет після завершення роботи сесії міської ради або тоді, коли залишає пленарне засідання раніше його завершення

Стаття 36. Поіменне голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”. На офіційному сайті Ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

3. Міський голова, секретар ради, депутати міської ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, яке містить приватний інтерес чи викликає суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради чи близьких їх родичів (особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта) та їх службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість при прийнятті на сесії рішення міської ради, вставши і публічно оголосити своє рішення.

4. Поіменне голосування проводиться головою лічильної комісії шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів Ради, укладеного згідно з алфавітом. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен чітко оголосити своє рішення щодо проекту рішення словами «за», або «проти», або «утримався», або «не беру учать у голосуванні».

5. Дані про результати поіменного голосування заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

Стаття 37. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю від присутніх на пленарному засіданні Ради депутатів, крім випадків обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради та прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

2. Форма бюлетеня для таємного голосування, розробляється лічильною комісією. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів з урахуванням міського голови виготовляються під контролем лічильної комісії. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться штамп і підписи голови лічильної комісії та секретаря сесії.

3. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування має бути сформульоване у бюлетені зрозуміло і чітко. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова “За”, “Проти”, “Утримався”.

4. Лічильна комісія повідомляє депутатів про час, місце і порядок проведення таємного голосування, після чого головуючий на сесії оголошує перерву до 30 хвилин для підготовки процедури таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень для таємного голосування), опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування. Якщо у депутатів виникають зауваження або пропозиції щодо підготовки таємного голосування, рада зобов’язана такі зауваження чи пропозиції розглянути. Про початок процедури таємного голосування головуючий оголошує словами: «Розпочинаємо таємне голосування».

Стаття 38. Порядок проведення таємного голосування

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після власноручного особистого підпису депутата в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються біля кабінки (приміщень) для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору був розміщений стіл для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозорі скриньки для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в кабінці для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. При цьому в кабінці може перебувати тільки один депутат. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку.

4. Про завершення процедури таємного голосування, за відсутності депутатів, які мають бажання взяти участь у таємному голосуванні, головуючий оголошує словами: “Таємне голосування завершено”, – після чого лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Підрахунок голосів включає в себе встановлення загальної кількості депутатів, які взяли участь у голосуванні, погашення невикористаних бюлетенів та самого підрахунку голосів.

5. Недійсними вважаються:

– бюлетені невстановленої форми;

– бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатури або варіанти рішення;

– бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

6. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради, якщо чинним законодавством чи Регламентом не встановлено інше.

7. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення, або, якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів.

8. Погашені бюлетені, бюлетені, підраховані лічильною комісією, списки депутатів Ради, за якими було проведено процедуру таємного голосування, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який опечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії.

9. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписується головою лічильної комісії та всіма присутніми членами лічильної комісії.

В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

10. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

11. Головуючий оголошує остаточні результати таємного голосування.

12. Пакет з результатами голосування та протоколом лічильної комісії долучається до протоколу пленарного засідання Ради.

Розділ 5

Протокол пленарного засідання

Стаття 39. Протокол пленарного засідання

1. Засідання Ради протоколюється, а також ведеться його звуковий запис. Ведення протоколу пленарного засідання Ради здійснюється секретарем сесії, а оформлення протоколу пленарних засідань Ради – головним спеціалістом з питань депутатської діяльності.

Ведення звукового запису забезпечується  головним спеціалістом з питань депутатської діяльності. Звуковий запис зберігається протягом всього скликання Ради.

Відповідальність за зберігання звукового запису покласти на головного спеціаліста з питань депутатської діяльності.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер, номер пленарного засідання;

2) загальний склад Ради, кількість зареєстрованих, відсутніх на засіданні депутатів, прізвища, ініціали і посади запрошених на засідання Ради осіб, кількість присутніх представників територіальної громади м.Борислава;

3) статус засідання – відкрите чи закрите або наявність закритого розгляду деяких питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвище та ініціали головуючого на засіданні, прізвища та ініціали доповідачів і співдоповідачів.

5) прізвища та ініціали депутатів, які внесли запит;

6) прізвища та ініціали депутатів, що взяли участь у обговоренні питань (для осіб, що не є депутатами Ради, – також їх посади);

7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням виду голосування та повних результатів голосування, а саме – числа голосів, поданих “ за”, “ проти”, “ утримався”, а також додатки з повними результатами поіменного голосування, протоколи лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.

3. До протоколу пленарного засідання додаються прийняті Радою рішення.

4. Рішення Ради з процедурних питань заносяться до протоколу.

5.  Протокол пленарного засідання Ради оформляється головним спеціалістом з питань депутатської діяльності і підписується особисто міським головою, у разі  його відсутності – секретарем ради, або депутатом, який головував на пленарному засіданні ради (у випадках, передбачених ч. 16 ст. 46 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”) та депутатом, що був обраний секретарем пленарного засідання

Кожне пленарне засідання оформляється окремим протоколом.

6. За правильність записів у протоколі пленарного засідання відповідає особа, яка веде протокол на пленарному засіданні. Депутат має право ознайомлюватися з  текстами  виступів у протоколах пленарних засідань Ради до їх опублікування. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання неточностей будь-хто з депутатів може звернутися із зауваженнями до секретаря Ради для їхнього усунення.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу пленарного засідання й інших матеріалів несе головний спеціаліст з питань депутатської діяльності.

Відповідальність за своєчасність оформлень рішень Ради несе головний спеціаліст з питань депутатської діяльності, а відповідальність за подання первинних документів до рішень, несе основний розробник проекту рішення Ради.

Підписані рішення, додатки та матеріали, на підставі яких вони приймаються, передаються для реєстрації головному спеціалісту з питань депутатської діяльності, який у встановленому порядку забезпечує їх реєстрацію та заносить до спеціального журналу.

Реєстраційний номер рішення міської Ради складається з порядкового номера рішення від початку скликання, порядкового номеру сесії від  початку скликання та дати прийняття рішення.

8. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “ Про доступ до публічної інформації” .

Розділ 6

Порядок підписання і оприлюднення рішень

Стаття 40. Порядок підписання прийнятих рішень

1. Міський голова, секретар Ради, або депутат, який головував на пленарному засіданні ради (у випадках, передбачених ч. 16 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) зобов’язаний власноручно підписати рішення Ради.

2. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесено ним на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень, про що міський голова видає вмотивоване розпорядження.

Якщо міський голова у двотижневий строк не вніс зупинене рішення на розгляд Ради, воно набирає чинності.

3. Рада зобов’язана у двотижневий строк з моменту зупинення міським головою рішення повторно розглянути це рішення.

4. У разі прийняття Радою рішення про відхилення зауваження міського голови і підтвердження попереднього рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, таке рішення міський голова зобов’язаний підписати. Таке рішення набирає чинності та підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому статтею 41 Регламенту.

5. Додатки до рішень Ради підписуються секретарем Ради.

Стаття 41. Оприлюднення рішень та набрання ними чинності

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. При встановленні результатів голосування до загального складу міської Ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос.

3. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо в самих рішеннях не встановлено пізніший строк введення їх у дію.

4.  Рішення Ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до  Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

В рішеннях не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Рішення, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”..

5. Контроль за виконанням рішень Ради організовує секретар Ради.

Виконавці рішень Ради зобов’язані надати інформацію про хід виконання рішення на вимогу секретаря Ради чи депутата міської Ради.

Розділ 7

Дисципліна та етика депутатів міської Ради

Стаття 42. Дисципліна та етика

1. Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійної комісії та інших органів Ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської Ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Пропуск депутатом міської Ради протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів є підставою для відкликання депутата.

2. На засіданні сесії промовець не повинен вживати образливі висловлювання та ненормативну лексику, закликати до незаконних і насильницьких дій.

3. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, який порушив Регламент або етику пленарних засідань, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий має право позбавити його слова.

4. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу; висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні позбавляє його слова.

6. Під час засідання сесії депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільних телефонах тощо), які перешкоджають веденню сесії.

7. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ перервано.

8. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні, за згодою більшості депутатів від присутніх на засіданні Ради депутатів, може запропонувати депутатові залишити зал до закінчення засідання Ради. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках, більшістю від присутніх на засіданні Ради депутатів, сесія може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у засіданні до завершення сесійного дня. Це рішення передається на розгляд постійної комісії міської Ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики і доводиться до відома виборців через народний часопис „Нафтовик Борислава” та офіційний сайт Ради.

9. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Розділ 8

Депутати Ради

Стаття 43. Депутатський запит

1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, його заступників, керівників відділів і управлінь, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста Борислава та смт.Східниця, з питань, які віднесені до відання Ради.

2. Секретар Ради контролює розгляд депутатських запитів.

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані  у  встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській Раді і депутату міської Ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раді та депутатові міської Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради.

4. Депутат міської Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської Ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит Радою. Вони, або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні Ради.
За результатами розгляду депутатського запиту Рада приймає відповідне рішення.

Стаття 44. Протокольні доручення

1. З приводу пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарному засіданні Ради, або переданих в письмовій формі головуючому, головуючий, як правило, дає протокольні доручення, які надсилаються на розгляд посадовим особам, що зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Раді.

2. Контроль за виконанням протокольних доручень організовує секретар Ради.

Стаття 45. Право на ознайомлення з офіційними документами

Депутат Ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у міській Раді та робити виписки, копіювання цих документів у встановленому законом порядку.

Стаття 46. Звіти депутата

1. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями. Рішення з питань організації звітів депутата з виборцями приймається на засіданні міської Ради.

2. Звіт депутата висвітлюється у народному часописі „Нафтовик Борислава”,  та публікується на офіційному сайті Ради.

Стаття 47. Забезпечення діяльності депутатів

1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності депутатів Ради покладається на виконавчий комітет Ради та виконавчі органи Ради, які зобов’язані надати депутатам Ради окреме приміщення, обладнане необхідними технічними засобами, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

2. Депутати міської ради два рази в місяць (субота)  з 14.00. год. до 17.00 год.  в сесійній залі міської ради проводять прийом громадян.

Розділ 9

Постійні комісії Ради. Тимчасові контрольні комісії Ради. Фракції та групи

Стаття 48. Постійні комісії Ради

У складі Ради діють такі постійні депутатські комісії:

– мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку;

– з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики;

  • з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності;

– з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, оборонної  роботи;

– з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення;

– з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту;

– з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури .

Стаття 49. Порядок функціонування постійних комісій

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення, звільнення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

5. Постійні комісії за дорученням Ради, голови, секретаря міської Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та виконавчому комітету міської, а також з питань, віднесених до відання Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або виконавчого комітету міської; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради, виконавчого комітету міської Ради.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

7. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” .

10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської Ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

13. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  щодо реалізації повноважень Ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями Ради.

Стаття 50. Відкликання голів постійних комісій Ради

1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою.

2. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

1) міським головою;

2) секретарем Ради;

3) постійними комісіями Ради;

4) депутатами міської Ради;

5) депутатськими фракціями, групами.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного комісією. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до компетенції комісії. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

4. У разі відкликання голови постійної комісії Ради з цієї посади він може залишитися членом тієї ж комісії або перейти до іншої.

Стаття 51. Тимчасові контрольні комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають  звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Стаття 52. Протоколювання засідань постійних комісій Ради

Секретар постійної комісії Ради веде протокол, а головний спеціаліст з питань депутатської діяльності забезпечує оформлення протоколу засідань постійної комісії, робить ксерокопії необхідних документів, запрошує депутатів та посадових осіб на засідання цих комісій, несе відповідальність за зберігання протоколів тощо.

Стаття 53. Депутатські фракції та групи

1. Депутати Ради можуть об’єднуватись у депутатські фракції та групи.

Діяльність депутатських фракцій та груп визначається законами України та Регламентом.

2. Депутатські фракції формуються депутатами Ради на партійній основі депутатами міської Ради. Фракція повинна налічувати не менше двох депутатів.
Депутат може бути членом лише однієї фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні відповідної  міської  Ради  інформує  депутатів міської Ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

3. Депутатські фракції реєструються секретарем Ради, шляхом внесення їх до реєстру за письмовим поданням уповноваженої особи фракції.

4. Письмове подання повинно містити:

1) назву депутатської фракції;

2) прізвище та ім’я депутата, який виявив бажання бути членом фракції та його особистий підпис;

3) інформацію про голову депутатської фракції;

4) дату і підпис голови депутатської фракції.

5. Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради.

6. Повноваження депутатської фракції починаються з моменту оголошення головуючим письмового подання на пленарному засіданні Ради.

     6.1 Депутат міської ради, який бажає вийти зі складу депутатської фракції, подає особисто підписану заяву на ім’я міського голови. Інформація про вихід депутата зі складу депутатської фракції підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради

7. Діяльність депутатської фракції припиняється у разі, якщо в її складі менше двох депутатів, прийняття депутатами, які входять до складу фракції, рішення про припинення діяльності фракції, а також після закінчення строку повноважень Ради цього скликання.

8. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутати Ради, які входять до однієї групи, обирають з-поміж себе особу, яка очолює групу.

Депутатська група складається не менш, як з п’яти депутатів Ради.

9. Депутатська група реєструється відповідною міською Радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

10. До складу вже утворених фракцій та груп можуть входити інші депутати Ради на підставі поданої ними заяви.
Будь-хто з депутатів може відкликати свій підпис з подання про утворення фракції або подати заяву про вихід із групи.

Щодо зміни кількісного складу фракцій та груп головуючий повідомляє на пленарному засіданні Ради одразу після отримання інформації про такі зміни.

11. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 54. Права депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях Ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції.

Розділ 10

Міський голова, секретар міської Ради  та виконавчі органи

Стаття 55. Міський голова, секретар міської Ради

1. Повноваження міського голови, секретаря міської Ради  визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

2. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова щорічно звітує міській Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської Ради.

3. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами та раз в півроку перед депутатським корпусом на сесії міської ради.  На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

4. Секретар міської Ради працює в раді на постійній основі. Секретар Ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією міського голови.

5. Повноваження секретаря міської Ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської Ради.

Стаття 56. Виконавчі органи

1. Виконавчими органами Ради є виконавчий комітет, відділи і управління, інші створювані Радою виконавчі органи.

2. Рішення виконавчого комітету Ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів Ради, можуть бути скасовані міською Радою.

3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

4. Повноваження виконавчих органів Ради визначаються законами України та, у випадках, передбачених ними, – положеннями про ці органи, які затверджуються Радою.

5. Утворення виконавчого комітету, затвердження його кількісного та персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією Ради.

Стаття 57. Порядок обрання виконавчого комітету Ради

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією міського голови.

2. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі: міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Ради, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету Ради входить також за посадою секретар Ради.

3. Міський голова пропонує на розгляд Ради кандидата на посаду члена виконавчого комітету Ради. Кандидат на посаду члена виконавчого комітету Ради зобов’язаний виступити на пленарному засіданні Ради з автобіографічною інформацією і відповісти на запитання депутатів. Крім того, кандидат на посаду члена виконавчого комітету Ради, який працюватиме у виконавчих органах Ради на постійній основі, зобов’язаний виступити перед депутатам з програмою діяльності і відповісти на запитання депутатів Ради.

4. Голосування з приводу затвердження персонального складу виконавчого комітету Ради може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо, групами по декілька осіб, або одразу за усіх членів виконавчого комітету Ради, про що приймається відповідне рішення Ради.

5. Якщо Рада не затвердила кандидата на посаду члена виконавчого комітету Ради, міський голова зобов’язаний подати на розгляд Ради іншого кандидата. Повторне голосування стосовно кандидатів, не затверджених Радою, на поточній сесії не допускається.

Стаття 58. Звіт виконавчих органів Ради

1.  Виконавчий комітет Ради є підзвітним і підконтрольним Раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради є підзвітними і підконтрольними Раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

Розділ 11

Органи самоорганізації населення

Стаття 59. Органи самоорганізації населення

1. Міська Рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

Розділ 12

Прикінцеві положення

1. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

2. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися лише шляхом прийняття Радою відповідного рішення.