Міський державний архів

Начальник:
Поліщук Тетяна Олександрівна

Адреса: 82300, м.Борислав, Львiвська обл., вул.Грушевського, 7

Тел.: (03  248) 4-14-29

e-mail:
boryslav.arhive@ukr.net

Графiк роботи:

Понедiлок – червер  з 8.00 до 17.00
П’ятниця  з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 12.45

Графiк прийому   громадян:

Середа  з 8.00 до 12.00,
Четвер – з 8.00 до 12.00

Термiн розгляду запитiв,  заяв, звернень:
мiсяць з дня їх подачi

Основні завдання:

  • Здiйснення управлiння архiвною справою i дiловодством на територiї мiста Борислава та смт. Східниця.
  • Координацiя дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, об’єднань громадян, громадських спiлок, релiгiйних органiзацiй (далi – юридичнi особи), приватних архiвних установ, заснованих фiзичними особами та / або юридичними особами приватного права (надалi – приватнi архiви), архiвних установ, створених для централiзованого тимчасового зберiгання архiвних документiв, нагромаджених у процесi документування службових, трудових та iнших правовiдносин юридичних i фiзичних осiб на вiдповiднiй територiї, та iнших документiв, якi не належать до Нацiонального архiвного фонду (надалi – трудовi архiви), з питань архiвної справи i дiловодства.
  • Внесення до Нацiонального архiвного фонду архiвних документiв, якi мають мiсцеве значення, ведення їх облiку, зберiгання та використання вiдомостей, якi в них мiстяться.
  • Здiйснення контролю за дiяльнiстю архiвних установ i служб дiловодства, забезпечення додержання законодавства про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи.

 

 

Станом на 01.02.2019 р.:

В міському державному архiві Бориславської мiської ради зберiгаються документи  26 фондів в кiлькостi 8412 одиниць зберiгання та 60 фондів з особового складу в кількості 5810 одиниць зберігання.
Управлiнська  документацiя  Бориславської мiської ради, Східницької селищної ради  уворена  до 1977 року, передана на зберiгання в Державний архiв Львiвської областi, який функцiонує за адресою: м.Львiв,вул.Пiдвальна,13

Для отримання архiвної копiї (архiвного витягу) необхiдно подати:

Запит (заяву) (додаток 2), в якому (якiй) зазначити вiдповiднi вiдомостi щодо можливого змiсту документа та його реквiзити (дата прийняття, порядковий номер тощо).

Якщо в розпорядчому документi, на який проводиться запит (копiя рiшення, архiвний витяг), зазначено прiзвище iншої особи – необхiдно представити копiю договору купiвлi-продажу, або копiю документу про спадщину тощо.

Для отримання архiвної довiдки про заробiтну плату та трудовий стаж за перiод роботи на пiдприємствах, установах, органiзацiях, якi лiквiдованi, необхiдно подати:

– заяву (додаток 3, 4), в якiй вказати повну назву лiквiдованого пiдприємства, установи, органiзацiї та перiод трудової дiяльностi в нiй;

– документ, що посвiдчує особу;

– копiю трудової книжки.

1.Закон України “Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи”

2.Правила органiзацiї дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях

3.Порядок заповнення паспорта архiвного пiдроздiлу установи, органiзацiї, пiдприємства

4.Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 14.03.2013р. № 430/5 “Про затвердження Перелiку видiв документiв, пов”язаних iз забезпеченням соцiального захисту громадян, що мають надходити до архiвних установ у разi лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй, якi не належать до джерел формування Нацiонального архiвного фонду”

5.Типове положення про експертну комiсiю державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї” (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 19.06.2013р. № 1227/5)- додається

6.Типове положенняпро архiвний пiдроздiл органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї(Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.02.2012 № 232/5)- додається

7.Перелiк типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприємств та органiзацiй, iз зазначенням строкiв зберiгання документiв (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.04.2012 № 578/5)- додається

8.Постанова КМУ вiд 17.07.2015 №518 Про внесення змiн до Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв

9.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ 03.02.2016 № 309/5 Про внесення змiн до Типового положення про архiвний пiдроздiл державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї

10.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства юстицiї України щодо дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв

Звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за 2019 рік

ГРАФІК засідання експертної комісії міського державного архіву Бориславської міської ради на 2020 рік

ГРАФІК засідання Експертно-перевірної комісії (ЕПК) Державного державного архіву Львівської області 2019 рік

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 2 червня 2004 р. N 741 “Про затвердження Порядку передачі до архівних установ або підрозділів документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб”

Пояснювальна записка до звіту про роботу міського державного архіву Бориславської міської ради за 2019 рік

 

***

Графік засідання експертної комісії міського державного архіву на 2019 рік

Графік проведення упорядкування документів Національного архівного фонду України виконавчими органами,підприємствами, установами і організаціями міста та смт.Східниці

Звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 2018 рік

Паспорт архівної установи на 01 січня 2019 року

Пояснювальна записка до паспорту міського державного архіву Бориславської міської ради Львівської області станом на 01.01.2019